Sprawozdanie ze zbiórki publicznej.
 
 
W dniu 5 maja 2013 roku członkowie OSP Tymbark przeprowadzili zbiórkę publiczną
 

 


Sprawozdanie ze zbiórki publicznej.
                      W dniu 5 maja 2013 roku członkowie OSP Tymbark przeprowadzili zbiórkę publiczną wg zasad określonych w decyzji Wójta Gminy Tymbark nr. USC.5311.1.2013 z dn. 15.04.2013 r. Po komisyjnym otwarciu puszek kwestarskich stwierdzono po przeliczeniu, że zebrano kwotę w wysokości 6333 zł- słownie: sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 00/100. Zebrana kwota stanowi dochód straży na cele statutowe /konto 700/ i pochodzi tylko i wyłącznie z puszek kwestarskich do których zbierano dobrowolne datki.
                     Pozyskane w wyniku zbiórki środki pieniężne zasiliły konto OSP Tymbark i stanowią uzupełnienie wymaganego wkładu własnego na III etap remontu remizy OSP /przygotowanie stanowiska garażowego dla samochodu pożarniczego/. Środki zostaną wydane na ten cel do końca bieżącego roku.
                    Koszt przeprowadzenia zbiórki, który pokryto ze środków własnych OSP Tymbark wynosi 94 złote, w tym: 82 złote- opłata skarbowa za wydanie decyzji, 12 złotych- prowizja bankowa od dokonanej wpłaty.
Za okazaną pomoc finansową Wszystkim serdecznie dziękujemy.
                                                                                                  
                                                                             W imieniu Zarządu
                                                                                                     Stanisław Przybylski
                                                                                                    Prezes OSP Tymbark

Telefon alarmowy 998 lub 112